Page 10 - e-magazin_SH-02

Basic HTML Version

Јован Накићеновић
и несрећни, и склонише се под то-
пове градске.
На овоме се бој прекиде, те се
Лука са дружином врати и нађе
на бојномпољу 1523 турске љеши-
не, осим тога многу ратну спрему
оставише Турци на Зупцима.
Послије овог Лука оде и захва-
ли војводи Иву Радонићу и њего-
вијем јунацима на братској помо-
ћи, и замоли га да у име његово
изјави топлу благодарност њего-
вој светлости кнезу Данилу.
Пошто се Црногорци одмори-
ше, војвода Радонић опрости се са
Луком и крену са својом војском
путЦрне Горе лицемна бијеле по-
кладе 1857, а Лука остаде на Зуп-
цима са својом дружином.
Неколико дана послије оног
боја на Зупцима Лука Вукаловић
са Петковићем и осталом дружи-
ном сиђе у Суторину, те заметну
бој са Арнаутима, који су чували
турске куле у Суторини. Послије
кратког отпора Турци оставише
куле и побјегоше у границу че-
сарову, а Лукина војска запали
куле да се Турци немају гдје по-
вратити и тако оста сва Сутори-
на чиста од Турака под Лукином
управом.
Послије овијех бојева оста-
више Турци Луку на миру све до
Ђурђева дана 1858. године.
А кад би о Ђурђеву дану, али
Ферик и Кадри паша опет прику-
пише војске од све Босне и Хер-
цеговине, те изађоше из Требиња
на Биљеће а ондолен кренуше са
свом силом пут Грахова.
ДокчушеБањани, Граховљани
и Рудињани да им Турци иду у го-
сте, одмах се сакупише те им по-
ђоше на сусрет. Тек се сретоше, за-
метнуше бој са Турцима, али сили
турској одољети не могоше и тако
Турци продријеше и дођоше у Гра-
хово те се утаборише на Граховцу.
Кад видјеше херцеговачки гла-
вари да сили турској одољети не
могу, договорнопослашесајије -по-
клисаре - на Цетиње, да јаве Кнезу
ДанилукакосуТурцидошлиуГра-
хово, и да ишту помоћи, јер је сил-
на сила у Турака: дванаест хиљада
извјежбанијех војника а десет хи-
љада љута крајишника: Арнаута,
Бошњака и Херцеговца, осим тога
царска хазна и џебана, те се Срби
Херцеговцинемогу отпријетиТур-
цима, без кнежеве помоћи.
Кад разумије Кнез Данило
што је и како је, он спреми своје-
га брата војводу Мирка и с њиме
сву катунску нахију у помоћ Хер-
цеговцима.
Док стиже војвода Мирко са
својим соколовима на Грахово,
одмах се покупише око њега сви
главари побуњенијех краја те по-
што се договорише, опколише тур-
ску војску и у уторак пред Спасов-
-дан ударише на Турке. Бој је тра-
јао од кад свану док ноћ затече, и
онај дан погину 305 Херцеговаца
и Црногорца, а 4392 Турчина.
Кад би сјутра дан, али дође Де-
лари француски консуо из Ска-
дра, па кад видје да су Турци за-
пали, од куд више неће изићи, по-
че преговрати војводу Мирка и
главаре херцеговачке да прекину
бој а да ће он све ствариизвидјети,
те ће Турскаморати испунити све
праведне захтјеве рајине.
Консуо је био наумио оме-
сти главаре, те извући из погиби-
је Турке, али му не испаде за ру-
ком, јер повика Лука Вукаловић:
јадна браћо, зар не видите да нас
овај Француз хоће да превари, не
би ли Турке одовлен избавио. Ви-
дите, већ нам је учинио да данас
изгубимо дан, и тиме дао приике
и времена да се Турци опораве од
јучерашње погибије и спреме на
што јачин отпор. За то, браћој, ко је
Србин и ко није кукавица, или из-
дајица, нека семахне тога... консу-
ла, па нека се спрема да се сјутра
зором покољемо са нашијем крв-
ницима, док смо још на вријеме,
да се касније не кајемо.
Сви главари на ово пристадо-
ше, те прекинуше свако прегова-
рање са консулима, јер се у онај
пар бјеху прикупили и консули
осталијех сила.
Кад би у јутро на сам Спасов-
-да, дође глас да иде од Требиња
Хаџи-бег Ресулбеговић са 5000
Турака у помоћ турској војсци.
Тада се главари увјерише куда је
смјерао консуо, те на брзу руку
одвојише пет стотина биранијех
војника и пред њима Драга Обре-
нова Ковачевића из Грахова па их
послаше на сусрет турцима.
Ковачевић са својом дружи-
ном сусрете Турке код клобука на
Долове и ту се побије с њима.
УистодобаударишеЦрногорци
иХерцеговцинаТуркенаГраховцу.
Послије кратког отпора препадоше
сеТурциипочешеузмицатиаСрби
сепосоколише, те јошвећмнавали-
ше на шанчеве турске. Док су неко
доба ускочише Срби преко турски-
јехшанчева ипомијешаше семеђу
Турке, те настаде жестоки покопљ
исјеча. КадпогибеФерикпаша, ко-
јегпосијечеСтанишаКопривицаиз
Бањана, препаде се Кадри паша те
побјежеисклонисеуградКлобуки
с њиме нешто мало Турака, а оста-
ли сви изгибоше на бојномпољу.
У овом боју погинуло је око
15.000 (петнаест хиљада) Турака,
самијех бојничкијех мушкета на-
шло се на Граховцу дванаест хи-
љада, осим другијех пушака.
Херцеговаца пак и Црногора-
ца погинуло је 456.
Пошто се ова битка сврши,
Стари изглед
манастираДужи
Извор:
Србадија 1875.
Кнез Данило
чувши да је
турска војска
изашла на
Зупце и да се
Лука са народом
налази у
великој невољи
посла војводу
Ива Ракова
Радонића са
500 Црногораца
и Граховљана
Луки у помоћ.