Page 2 - e-magazin_SH-02

Basic HTML Version

ријеч уредника
2
СЛОБОДНА
ХЕРЦЕГОВИНА
slobodna
hercegovina
.com
Подигнимо
Пребиловце
ПРВИ ХЕРЦЕГОВАЧКИ ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН • ОКТОБАР 2015 • БРОЈ 2
Повратак
војводе Луке
Вукаловића
Х
СЛОБОДНА
ХЕРЦЕГОВИНА
,
12. 7. 2015.
,
1855.
,
2. 8. 2015.
,
19. 8. 2015.
П
ред вама је нови број
јединог херцеговачког
електронског часопи-
са. Овог пута часопис је
посвећенЛукиВукало-
вићу, Херцеговцу који нам је оста-
вио залог да слободу – оно што са-
држи и име овог часописа – воли-
мо највише на свету.
Први пут, у електронској фор-
ми, објављујемо рукопис његовог
савременика Јована Накићено-
вића. Овај рад није обиман, али је
многим историчарима послужио
као основно полазиште за истра-
живања тог доба и зато је његова
вредност изузетна.
Васкрсавање Лукиног лика
и дела важно је да бисмо у дана-
шњем времену, у коме се све ме-
ри новцем и личним интересима,
покушали да повратимо изгубље-
ни осећај за оно што је најбоље у
људској души.
Лука Вукаловић је онај на кога
би, да је среће, требало да се угле-
дају и данашњи политичари. Ме-
ђутим, поредити самозване да-
нашње „вође“ неких политичких
странака који се ради „програм-
ских интереса“ најчешће добро
уновче и име великог херцего-
вачког војводе Луке Вукаловића -
потпуно је неумесно.
Луку је изабрао народ, а он је,
занемарујући личне интересе,
као свој највећи задатак поста-
вио борбу за слободу свог српског
рода. Нажалост, и у његово време
друштво је било склоно сплетка-
ма, преварама и манипулација-
ма. И тада су се правиле рачуни-
це, и тада се дешавало да брат из-
да брата.
Чињеница да је данас Лука
Вукаловић далеко од своје Херце-
говине требало би да пробуди те-
жњу нове генерације да се потру-
ди да га врати на камен који га је
прославио.
Подизањем споменика у Гај-
добри, Зупцима и Требињу буди
се нада да ћемо ипак сачувати не
само успомену на великог херце-
говачког хероја већи обновитипо-
уку да слобода не долази сама. За
њу се треба борити!
У овом времену научили смо
да се ратови не губе на бојним по-
љима већ у нашим главама. Ни-
ко нас не тера да се одричемо на-
ше српске традиције, корена, кул-
туре, писма, а ипак многи то до-
бровољно раде. И у Лукино вре-
ме знало се ко су они који продају
„вјеру за вечеру“. У међувремену,
због велике понуде, цена је пала,
па се данас неки јавно хвале како
су „за баклаву” нашли пут до „мо-
дернијег концепта“, а ето, онако
узред су променили име, писмо и
(визуелни) идентитет. Ако је исто-
рија учитељица живота, давно је
требало научити да то није залог
који нам је оставио велики херце-
говачки војвода.
Подизањем
споменика
у Гајдобри,
Зупцима и
Требињу буди
се нада да
ћемо ипак
сачувати не
само успомену
на великог
херцеговачког
хероја већ и
обновити поуку
да
слобода не
долази сама.
За њу се треба
борити!
ХЕРЦЕГОВАЧКИ
ЗАЛОГ СЛОБОДЕ
ПРВИХЕРЦЕГОВАЧКИ
ЕЛЕКТРОНСКИМАГАЗИН
Главни и одговорни
уредник:
Трифко Ћоровић
Издавач:
Центар за
информисање и културу
„Срби без граница“, Београд
Редакцијски савет:
Светозар Црногорац
Жарко Ј. Ратковић
УрошМилојевић
Слободан Драшковић
Миленко Јахура
Миленко Чабрило
Сарадници:
Сања Вуковић
Тијана Тркља
Миливој Ћук
Бранислава Цветковић
Вукашин Анђелковић
Марија Стевановић
Јована Радић
Милица Божић
Техничка подршка:
Стефан Делић
Фотографије:
Никола Јаничић
Мирко Окука
Обрада фотографија:
Славица Огњановић
studio@platinum.rs
Посебну
захвалност дугујемо
Војиславу Гњату,
Горану Ђогићу
и Бојану Бабићу
Захваљујемо партнерима
Контакт
тел: +381 60 339 13 43
slobodnahercegovina@gmail.com