Page 24 - e-magazin_SH-02

Basic HTML Version

Гајдобра
24
СЛОБОДНА
ХЕРЦЕГОВИНА
ДАНГУБИЋ:
СЕЋАЊЕ НА
ВИШЕВЕКОВНУ БОРБУ
ЗА НАЦИОНАЛНУ
И ВЕРСКУ СЛОБОДУ
К
ажу, да парафразирам
неког од мислилаца из
оних старих књига „све
што се преточи у ствар-
ност, једном је била до-
бра или рђава идеја“. тако су и овај
сусрет и ова прослава, овај споме-
ник, једном били само идеја. Ова-
квонашеприсуствоовде, саоволи-
ко угледних званица и суграђана
говори да смо добру идеју претво-
рили у лепу стварност.
Овогодишњи сабор, светкова-
ње и дружење, још је једна потвр-
да да људи стварају историју. Ства-
рајући историју, људи у њој играју
активну улогу. Ово поколење, па и
ми који смо овде присутни, у при-
лици смо да се сагласно времену у
исловима у којима живимо, освр-
немо на одређене догађаје иза нас,
а све у славу људи који су билињи-
хови актери и да дамо допринос да
се они памте и обележавају достој-
но њих самих и нас који смо њихо-
випотомци, а циљема да се оно ру-
жно не понови.
Повезујући на први поглед,
удаљене догађаје и њихове акте-
ре, ми некакав свој тренутни па-
сивни однос према њима, претва-
рамо у кристално јасан став да
они имају своју додирну тачку, а
то је за народ на свим простори-
ма увек било једно: слобода имир.
Нама се посрећило да у једномда-
ну, у једном часу, а тако је и време
хтело, имамо право да дотакне-
мо три важна и помало прелом-
на догађаја из историје народа јер,
рекло би се, тако су се поклопиле
ове националне и историјске ска-
заљке.
На ваги историје и времена,
тренутак је да се ми с пијететом,
поносом и свим почастима под-
сетимо: седамдесетогодишњице
и победе над фашизмом, у којој
је и народ драге нам Херцегови-
не - уз нечувене жртве и подви-
ге током четири године страдања
и војевања - имао великог удела,
несразмерног релативно малом
нашем географском простору и
броју житеља. Сећање на жртве
и херојства све нас заувек обаве-
зују. Истина је само једна и никад
не застарева! Ибиће узалудни сви
покушаји ревизије наше европске
историје! Стога и овом приликом
једнодуђно поздрављамо учешће
наше земље, наше војске и наших
знамења на недавно одржаној ве-
ликој паради којом је братски Ру-
ски народ величанствено обеле-
жио своју, савезничку и нашу по-
беду над силама и неслободе ка-
кве дотле није познавала истори-
ја човечанства.
С првим нашим мотивом се-
ћања и незаборава у присној вези
стоји и другимотив, друга седам-
десетогодишњица. Реч је о нашем
колективном доласку у ове кра-
јеве, о колонизацији из Херцего-
вине у Војводину. Сеобе, као суд-
бински, а неретко и трагичан бе-
лег српске историје које је на по-
себан начпин овековечио наш
велики Црњански, имају, на на-
шу срећу, у овом случају недво-
Неисказиво смо
поносни што
управо наш
завичај, наша
Херцеговина
и наш Лука
Вукаловић био и
остао знамен и
синоним српске
слободарске
историје
и културе,
упркос свим
политичким
играма и
сукобима
великих сила.
Овогодишња слава
светог Петра и
Павла у Гајдобри
окупила је бројне
госте, представнике
херцеговачких
удружења у Србији:
Ђорђо Радојичић,
Жарко Ј. Ратковић
са супругом, Урош
Милојевић, Мишо
Аџовић, Пејо
Бајчетић, као и
политичаре:
Славка Вучуревића,
ЂорђаМилићевића,
ИгораМировића...