Page 25 - e-magazin_SH-02

Basic HTML Version

slobodna
hercegovina
.com
ријеч захвалних потомака
смислено благотворну последи-
цу: нашли смо се и снашли овде
као своји међу својима, не пре-
кидајући, међутим, никад живе,
емотивне и стваралачке нити са
старим завичајем. О томе сведоче
наши сусрети, неговање наших
обичаја и рекао бих неугасив и
неизбрисив наш духовни осећај-
ни идентитет - с племенитим пе-
чатом наше древне Херцеговачке
самосвојности.
И већ поменути трећи разлог
данашњем сабирању на овом ме-
сту, који је у равни сећања на два
претходна, такође нема локални
карактер, јер је везан за бурне до-
гађаје из деветнаестог века у ве-
ковну борбу нашег народа за сло-
бодом. Дакле, пред нама је откри-
вање споменика трибуну и вели-
ком устаничком вођи Луки Вука-
ловићу, чија је личност својевре-
мено оставила трага у свом веку,
и била у жижи свесрпске, Европ-
ске и Руске јавности, политике и
дипломатије пријатеља и непри-
јатеља. Овај споменик предста-
вља чин општег сећања на више-
вековну борбу Херцеговине за на-
ционалну и верску слободу, сло-
боду сваког народа који држи до
себе и свога социјалног и култур-
ног напретка.
Неисказиво смо поносни што
управо наш завичај, наша Херце-
говина и наш Лука Вукаловић био
и остао знамен и синоним српске
слободарске историје и културе,
упркос свим политичким играма
и сукобима великих сила, неких
наших суседа, па, на жалост и не-
ких наших регионалних суревњи-
вости и династичних ривалитета.
Величина, лепота и трагична суд-
бина нашег, Херцеговачког јунака
ЛукеВукаловићанаводеисторича-
ре на причу о „неоствареноммиту
о СрпскомГарибалдију“.
За нас, овде и данас, као и за
наше претке, као, надамо се и
за наше потомке, лик и дело Лу-
ке Вукаловића надилазе све про-
лазне, уско-историјске услове и
условености и треба да буду ме-
тафора истинске чежње народа
за слободом, правдом и спокојем.
Војвода Лука Вукаловић је, не-
ма сумње, један од заветних сим-
бола и путоказа како Херцеговач-
ке тако и свеслободарске прошло-
сти, садашњости и будућности
Српског народа. кажу да је ли-
дер онај који има снагу и вољу да
окупи народ око заједничког ци-
ља, а треба да додамо да он живи
као лидер и када његово дело жи-
ви и окупља народ, а како је нас и
данас окупио Лука Вукаловић, да
обележимо ова три велика тре-
нутка за све нас.
С надом да ће данашњи про-
грам и укупан смисао овог нашег
сабора наћи пут до вашег срца и
разумевања, да ће бити доброна-
мерно схваћен, још једном вас све
најсрдачније поздрављам у име
своје и у име наше невелике али
вазда колико поносне толико и го-
стољубиве Гајдобре и њених жи-
теља!
25
СЛОБОДНА
ХЕРЦЕГОВИНА
Споменик у
Гајдобри отворили
су градоначеник
Требиња Славко
Вучуревић и
председникМЗ
Гајдобра Ристо
Дангубић
Фото:
Слободна
Херцеговина
Трагична
судбина нашег,
Херцеговачког
јунака наводе
историчаре
на причу о
„неоствареном
миту о Српском
Гарибалдију“.