Page 27 - e-magazin_SH-02

Basic HTML Version

slobodna
hercegovina
.com
ријеч владике Григорија
27
СЛОБОДНА
ХЕРЦЕГОВИНА
С
рпска историја и култу-
ра неријетко су биле оби-
љежене великим лично-
стима, личностима који
су утиснуле печат у своју
епоху, у вријеме у којем су ствара-
ле, дјелале, писале, ратовале. Мно-
ги периоди наше прошлости, често
мучне и трагичне, памте се управо
по таквим личностима и њиховим
дјелима. Једна од њих несумњиво
је био и Херцеговац Војвода Лука
Вукаловић ради којег смо се данас
окупили овдје и којем, трудољуби-
јем његових земљака, подигосмо
споменик. Лука Вукаловић је пара-
дигма и симбол великих дјелатни-
ка и ратника који изненада бљесну
у свом времену остављајући неи-
збрисив траг за собом. Да уистину
није тако, данаснаснебиокупиона
једноммјесту и с једнимповодом –
дасеприсјетимоњеговихдјелаиза-
слуга,његовеистрајностииупорно-
стидасесачуваслободаијединство
народа, макар то било само на јед-
ном дјелићу поробљене територије.
Ипод најтежим околностима, уцје-
нама, пријетњама, искушењима
и страдањима – он је остајао непо-
колебљив и истрајан у својој миси-
ји на чију се величину и улогу коју
она има у српској историји сачувао
споменидо дана данашњег.
Предснагомиауторитетомње-
говеличности, вјештиномпрегова-
рања и надасве ратовања узмица-
ли су и његови највећи непријате-
љи – Турци. Зато је био поштован и
цијењен гдје год би дошао и куда
год би прошао, с ким год би зборио
и у чије би год име говорио. Досље-
дан у својој борби за слободу, као
најсветијем идеалу којем је тежио,
за слободом је трагао и за њу се не-
уморноборионеузмичућинипред
највећим препрекама и најљућим
противницима. Када је издан и
преваренодонихкојима јеповјеро-
вао, нијемогаои самдаизда оно за
шта се борио читавог живота – свој
народињеговуисвојуслободу, коју
је, на крају, потражио у изгнанству,
у братској земљи, мајчици Русији,
којој су се Срби и тада, као и данас,
окреталииодње помоћискалика-
да им је било најтеже.
Ми му данас захвалност уз-
враћамо ипочаст одајемо, свјесни
чињенице да је то мали и незна-
тан напор наспрам онога што је
Лука Вукаловић чинио и учинио
за свој народ, његову слободу и је-
динство. Нека нас овај споменик
трајно подсјећа на Вукаловићева
велика дјела, на нашу страдањи-
ма бремениту прошлост и на чи-
њеницу да је заборав највећи не-
пријатељ једног народа.
ЗубачкаУбла, 2. августа2015
НЕУМОРНИ БОРАЦ ЗА
СЛОБОДНУХЕРЦЕГОВИНУ
Л
ука Вукаловић je
симбол слободар-
ске жртве по сва-
ку цијену. Будући
да је његова жртва
данас актуелнија него икада
раније, тим прије би се требало
чешће присјећати и помињати
његово име и заслуге.
Лукина жртва је утолико
већаитрагичнија јер јепрогнан
на крају своје мукотрпне борбе
за слободу, а прогонство је љу-
дима попут њега најстрашнија
и најнемилосрднија казна. Ње-
гова борба и смрт у прогонству
биле су страшнеизлоћудне, али
су биле и велики залог за слобо-
ду у којој миживимо данас, и то
никако и нипошто не смијемо
сметнути с ума. Стога је веома
важно да сваком дјетету у Тре-
бињу и Херцеговини објаснимо,
да их поучимо и подсјетимо ко
је Лука Вукаловић; да је то њи-
хов предак који им је у насљед-
ство оставио слободу и прелије-
пу земљу, натопљену сопстве-
ном крвљу и крвљу својих сабо-
раца и сатрудника у борби; зе-
мљу из које, иако прогнан, ни-
када није отишао духом, него
нам је његов дух остао као на-
дахнуће да у вјери и нади издр-
жимо у најтежим тренуцима.
И уистину, добар отац такво
насљеђе оставља својој дјеци,
жртвујући себе, а лошштеди се-
бе жртвјујући своје насљеднике.
Личностипопут Луке Вукалови-
ћа у свом времену пате и стра-
дају, али на будућност утичу све
више и све силније како врије-
ме одмиче. За разлику од њих,
постоје људи срећни и важни у
свомвремену, акаковријемеод-
миче, постајусвенезнатнији, док
употпуностинепаднуузаборав.
Стога је вријеме најбољи судија
и најбољи показатељ величине
нечије жртве и личности. При-
сјећајући се данас и овдје Вука-
ловићевог подвига и страдања,
ми свједочимо важност и вели-
чину једног битног одјељка на-
ше историје, дијела сопственог
идентитета ипрошлости, без ко-
јих не бисмо били оношто данас
заиста јесмо. Зато уз овај спомен
кажимо:
Некаму је вјечан помен.
Требиње19. августа2015
Веома је важно
да сваком
дјетету у
Херцеговини
објаснимо, да
их поучимо и
подсјетимо
ко је Лука
Вукаловић; да
је то њихов
предак који им
је у насљедство
оставио
слободу,
иако
прогнан, његов
дух је остао
као надахнуће
да у вјери и
нади издржимо
у најтежим
тренуцима.