Page 28 - e-magazin_SH-02

Basic HTML Version

Требиње
Ж
елим да о Луки
кажем нешто
ближе и непо-
средније, да ис-
читамкоје слово
из оног што је уписано у народну
душу. Од како знам за себе слушао
сам приче о великом војводи. Уз
приче, јављао се и низ публици-
стичких и историјских текстова.
Морам запазити да се Лука
лако и брзо помирио са својим су-
народницима у Херцеговини, Цр-
ној Гори и Србији. То се десило, за-
тошто никад није имао проблема
са народом, народ је увијек био уз
њега. Међутим, власти су имале
своје калкулације.
Зато, уклонити Луку са поли-
тичке сцене било им је инајјефти-
није и најбезболније. Било је тако
и када су у Србији ојачале омла-
динске иреволуционарне органи-
зације, које су у Луки видјеле сво-
га идола. Међутим, чим је неста-
ло тог притиска утицајних и моћ-
них сусједа и владајуће гарниту-
ре, поготово оне у Београду, дру-
ВУЧУРЕВИЋ:
СИМБОЛ
ОТПОРА ПРЕМА СВАКОЈ
НЕПРАВДИ И НАСИЉУ
гачије су почеле да постављајуЛу-
кин лик и да његовом устанку да-
ју одговарајуће мјесто у политич-
кој историји српског народа.
Тада, по први пут из пера на-
ших најугледнијих историчара
исписане су оцјене које и данас
доминирају, када је у питању Лу-
кин устанак.
Ја ћу вас само подсјетити на
оно што је о том великом покрету
народа, који није донио потпуну
слободу, али јесте окончао сред-
њи вијек у Херцеговини, написао
угледни Херцеговац и историчар
Владимир Ћоровић, а затим ка-
сније оно што је написао акаде-
мик Милорад Екмечић, али и на
ону исцрпну студију о великим
ослободилачкимгибањима уХер-
цеговини др Душана Берића.
У свимтимисторијографским
радовима, на неки начин, испра-
вљена је грешка коју су направи-
ли политичари разних калибара.
Тако да је у 20-ти вијек Лука
ушао у најљепшем могућем свје-
тлу, ослобођен и омраза и подва-
ла, очишћен од свега оног што су
на њега нанијеле личности ко-
је нису ни жељеле, а ни умјеле да
исчитају изазове свога времена и
да своје дјеловање, а посебно сво-
ју политику, усмјере правцем ко-
ји је народу нудио извјеснију бу-
дућност.
Тако глорификован Лука је
прошао кроз читав 20-ти вијек.
Занимљиво, његово име стајало је
високо исписано на отаџбинском
олтару и у доба Краљевине, а и ка-
сније, у вријеме Социјалистичке
Југославије.
Нове власти, које су дошле на-
кон Другог свјетског рата, Лукин
устанак оцијениле су као веома
значајан и социјални и цивили-
зацијски покрет.
И због тога његова биста је
својевремено подигнута у Треби-
њу, а сада се налази у Музеју Хер-
цеговине.
Лука је и тада сматран симбо-
ломнародног отпора према свакој
неправди и насиљу.
Интересантно је да ни посли-
је грађанског рата у БиХ, ова ви-
зура није промијењена и да ци-
јело ово поратно вријеме, када је
међунационална нетолеранци-
ја улазила у нове фазе, ни са јед-
не стране, Лука није помињан као
експонент неке политике која би
могла да оптерећује било кога на
овимпросторима. Да ли само зато
што смо крајем 19-ог вијека има-
ли његове пандане у другим на-
родима, као што су нпр. Дон Иван
Мусић или Салко Хорта, или за-
то што су сви народи неком спе-
цифичном технологијом колек-
тивног памћења у свијести успје-
ли да сачувају и Лукин позив на
устанак, алиистовремено, ипозив
на оно што би се данас могло зва-
ти суживотом.
Кад претходно поменух оне
књиге, не могу да заобиђем још
двије које су понајвише требињ-
ске. Обје су истог аутора, др Рајка
Вукашиновића. У првој која садр-
жи „Биографије 60 угледних Тре-
бињана од 16. до почетка 20. вије-
ка“, Луки је посвећена посебна па-
жња, а у другој чији је наслов „Вој-
вода Лука Лаков Вукаловић“, до-
несено је много грађе коју, прет-
постављам, најбољеможемо схва-
тити ми у Требињу.
Оно што је основно, а што се
из свих тих књига може исчита-
ти веома је једноставно и говори
много тога о Херцеговини. Овом
народу, свака власт је била тешка
и сваки порез превисок. То је ег-
зактна чињеница, то није ника-
кво историјско подметање. Науч-
ници који су проучавали народ-
Бесједа
градоначелника
Требиња
Славка Вучуревића
на откривању
споменика Луки
Вукаловићу у
Требињу
Потекли са
истог камена:
Градоначелник
Требиња Славко
Вучуревић на
празник Светог Илије
открио споменик
најславнијем
Зупчанину
на Ублима