Page 3 - e-magazin_SH-02

Basic HTML Version

slobodna
hercegovina
.com
ријеч савременика
3
СЛОБОДНА
ХЕРЦЕГОВИНА
ШТА ЈЕ ДУША ЧОВЈЕЧИЈЕМ
ТИЈЕЛУ, ТО ЈЕ БИО ЛУКА
ТРЕЋЕМ СРПСКОМ УСТАНКУ
Ж
ивот војводе Лу-
ке Вукаловића
и херцеговач-
ки устанак од
године 1853. до
63, тако је један с другијем скоп-
чан, да није могуће ни замислити
одјелито једно без другога. А како
би и могао раздијелити душу од
тијела, а да ово не остане мртво?
Шта је душа човјечијем тијелу, то
је био Лука херцеговачком устан-
ку. Па, као што човјечије тијело не
би могло постојати без душе, тако
не би био ни херцеговачки уста-
нак да му није било Луке, који га
је знао покренути и кроз онолико
вријеме онако сјајно одржати. Ада
је Бог дао веће слоге и љубави ме-
ђу рођеном браћом Лука је био ка-
дар и извести дело до краја - пот-
пуног народног ослобођења. - Али
што није могла турска сила, то је
урадила братска неслога, паклена
завист, ташта сујета, подлост и ни-
скост, што је Луки и главе дошло.
Кад сам дакле зачео мисао да
изнижимживотопис војводеЛуке
Вукаловића, увидио сам да није
могуће а да се не опише у исто до-
ба и херцеговачки устанак. Но да
би се ово двоје тачно изложило,
хоће се много вјештије перо, мно-
го више времена; уз то ваљало би
имати при руци изворе потреби-
тијех података, што је мени оску-
дијевало.
Ипак одважио сам се на саби-
рање потребите грађе, и то све из
уста личнијех савременика, који
су са Луком одрасли, војевали и
страдали, те су потуно могли зна-
ти Лукин живот. Истина ни један
ми није знао тачно назначити до-
ба, у које се што збило, јер они ни-
јесу вјешти књизи, па да су могли
биљежити поједине знамените
догађаје, него као учесници исти-
јех задржали су их у својој паме-
ти, те мени ово испричали. За то
увиђам да ће бити при излагању
којих догађаја погрешака у време-
ну, али то ипак неће порећи теме-
љитост догађаја, будући је све на
истини основано.
Пошто сам дакле сабрао неке
податке оживоту војводе Луке Ву-
каловића и све знаменитије дога-
ђаје херцеговачког устанка, то сам
их овдје изнизао, колико сам знао
и умио и колико ми је вријеме до-
пустило.
Ако ли пак овијем није на-
мјера потпуно постигнута а оно
је прокрчен пут даљем напредо-
вању, те ће мени највећа награ-
да бити, ако овијем побудим које-
га од књижевника који је с Луком
војевао, те он даде веће свјетлости
овомдијелцу, изложивши опшир-
није којидогађај устанка, иликоју
црту Лукиног живота.
Ко дакле у тој намјери изнесе
на јавност штогод, што је овдје не-
хотице изостављено, или осакаће-
но, томе још у напријед изричем
најтоплију благодарност.
Међу тијем и ја ћу се поста-
рати, ако ми узбуде могуће, да у
своје вријеме боље разјасним не-
ке ставове, а до тада: „ко ће боље,
широко му поље“.
У Херцег-Новом, априла 1874. год.
Јован Накићеновић
Кад сам
зачео мисао
да изнижим
животопис
војводе Луке
Вукаловића,
увидио сам да
није могуће а
да се не опише
у исто доба и
херцеговачки
устанак.
Но
да би се ово
двоје тачно
изложило,
хоће се много
вјештије перо,
много више
времена; уз
то ваљало би
имати при
руци изворе ,
што је мени
оскудијевало.